CORE ACADEMY – REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vzhledem k povaze prodávaných věcí (on-line produkty) nemůže kupující uplatnit práva z vadného plnění. Kupující má však právo a současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových údajů nebo odkazu ke stažení, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu.

On-line služby poskytované poskytovatelem kupujícímu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel nedává kupujícímu žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line produktů poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line produktů. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy kupující dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line produktu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

Spotřebitel nemůže dle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Provozovatel stránek https://www.coreacademy.cz nicméně kupujícímu poskytuje následující možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky https://www.coreacademy.cz.

Za e-book prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 6 dnů.

Za online terapeutický systém cviků BackCare prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

V této lhůtěmáte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy:Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás v souvislosti s touto smlouvou obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  8. Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@coreacademy.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách na adrese https://www.coreacademy.cz, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.